Poštovani članovi Skupštine i članovi Kluba,

               IO kluba na svojoj 18.sj.održane 9.6.2021. donio je odluku o terminu IZBORNE SKUPŠTINE BKMČ-a koja će se održati u PONEDJELJAK, 28.6.2021. u 19:00 sati u prostorijama dvorane II.OŠ Čakovec.

               Mandat članovima IO ističe 29.6.2021.

Materijali za Izbornu Skupštinu bit će objavljeni najkasnije do 26.6.2021.

bad.BKMČ.DOPUNA STATUTA 2021

bad.STATUT KLUBA novi 2015

bad.poziv I skupština kluba2021

bad.pop.pun.čl.IS.2021