Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama ( NN 74/14 ), članka 14. i 23. Zakona o sportu ( NN 71/06,150/08,124/10,124/11,86/12 i 94/13 ), Skupština Badmintonskog kluba «Međimurje» Čakovec na svojoj Sjednici Skupštine održanoj   29.08.2015. godine donijela je:

 TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Badmintonski klub «Međimurje» Čakovec ( u daljnjem tekstu : Klub ) je sportska udruga čije su djelovanje i ustrojstvo utvrđeni ovim Statutom kao temeljnim aktom udruge.

Članak 2.

Badmintonski klub“Međimurje“ Čakovec je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga koji vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i registar sportskih djelatnosti koji vodi ured državne uprave u Međimurskoj županiji.

Članak 3.

Puni naziv Kluba je : Badmintonski klub «Međimurje» Čakovec

Skraćeni naziv Kluba glasi: BK «Međimurje» Čakovec

Naziv Kluba na engleskom jeziku : Badminton club «Medjimurje» Cakovec, a skraćeni naziv: BC «Medjimurje» Cakovec.

Članak 4.

Djelatnost udruge odvija se na području Međimurske županije i Republike Hrvatske.

Sjedište kluba je u Čakovcu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

Članak 5.

Klub je  osnovan je 08.08.1992. godine pod nazivom Badminton klub «Međimurje» Čakovec, a promjena naziva u Badmintonski klub «Međimurje» Čakovec izvršena je 1996. godine.

Članak 6.

Klub ima štambilj i pečat.

Štambilj udruge je četvrtast, veličine 5,0 x 1,5 cm s ispisanim punim nazivom i sjedištem Kluba.

Pečat udruge je okruglog oblika , promjera 3 cm, na rubu je ispisan tekst: BADMINTONSKI KLUB «MEĐIMURJE» ČAKOVEC, a u sredini je stilirizirani znak badmintonske loptice. Uporaba i čuvanje štambilja i pečata utvrđuje se uputstvom koje donosi Izvršni odbor Kluba.

Klub ima zastavu i znak. Opis zastave i znaka , te način uporabe i zaštite znakovlja , uređuje se posebnim aktom koji donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 7.

Klub   predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Kluba.

Članak 7a.

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE UDRUGE

-odgovara za zakonitost rada Kluba

-vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano

-odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloge godišnjih financijskih izvješća

-dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Kluba

Članak 8.

Klub se može učlaniti u Zajednicu športskih udruga i saveza Međimurske županije , Zajednicu športskih udruga Grada Čakovca   i Hrvatski badmintonski savez   te u ostale sportske saveze, kada to nije u suprotnosti sa Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu.

Odluku o udruživanju Kluba donosi Skupština Kluba.

Članak 9.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Kluba na sjednicama tijela Kluba,
 • javnošću sjednicama tijela Kluba, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih izvještaja o radu te financijskom izvještaju Kluba,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija ( internet stranice , društvene mreže i sl. ) ,
 • javnim priopćavanjem,
 • na druge odgovarajuće načine

Članak 10.

Klub je neutralan po pitanju politike i vjere.

Diskriminacija bilo koje vrste prema državama,osobama ili skupinama osoba temeljena na

njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom opredjeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Kluba.

II. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 11.

Područje djelovanja Kluba je sport.

Ciljevi Kluba su:

 • razvitak i promocija badmintona u Međimurskoj županiji i Gradu Čakovcu
 • okupljanje građana, osobito mladeži, radi bavljenja badmintonskim sportom
 • djeluje na omasovljenju i unapređivanju badmintona
 • promicanje odgojnih funkcija badmintona kao sporta, sportskog ponašanja, razumjevanja, tolerancije i odgovornosti
 • širenje olimpijskih ideala i jačanje olimpijskog pokreta
 • širenje nulte tolerancije prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti

Članak 12.

Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz čl.11 ovog Statuta su:

 • utvrđuje i ostvaruje politiku Kluba, održavanja i razvoja badmintona na području Međimurske županije i Grada Čakovca
 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima svih razina i kategorija
 • sportska priprema
 • sportska poduka
 • suradnja sa ostalim sportskim Udrugama i Savezima
 • zdrastvena skrb za svoje članove
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene ovim Statutom i zakonima
 • organiziranje i vođenje sportskih natjecanja i kampova i
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 •  

III. ČLANSTVO KLUBA

Članak 13.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća ovaj Statut i želi sudjelovati u nekom od organiziranih sadržaja i oblika badmintonskog športa koje organizira Klub.

Članom Kluba postaje se dobrovoljnim upisom te ispunjavanjem prijave, uplatom propisane upisnine i redovitim plaćanjem članarine te dobivanjem članskog broja i iskaznice

Članom Kluba može postati i maloljetna osoba. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daju pisanu suglasnost.

Takav član nema aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne punu poslovnu sposobnost.

Izvršni odbor i tajnik vode evidenciju članova Kluba.

Članak 14.

                Izvršni odbor propisuje oblik i sadržaj prijave i članske iskaznice.

                Klub vodi registar članova sukladno odluci Izvršnog odbora elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu ( nazivu ), osobnom identifikacijskom broju ( OIB ), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te prestankom članstva u udruzi, a može i sadržavati druge podatke.

                Popis članova Kluba dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima , na njihov zahtjev.

                Za vođenje registra odgovoran je tajnik Kluba.

Članak 15.

U okviru djelatnosti Kluba članovi se slobodno opredjeljuju na osnovu vlastite volje i interesa za sadržaj, forme i oblike bavljenja badmintonom.

Članovi Kluba imaju prava i dužnosti da sudjeluju u cjelokupnom radu Kluba, utvrđivanju politike razvoja, kao i donošenju i realizaciji programa i planova njihovog rada. U Klubu se osiguravaju jednaka prava, obaveze i odgovornost članova.

Članovi Kluba imaju pravo da biraju i da budu birani za predstavnike i članove tijela Kluba, Zajednicu športskih udruga i saveza Međimurske županije i Zajednicu športskih udruga Grada Čakovca, Hrvatski badmintonski savez te drugih pokreta i asocijacija koje djeluju na području badmintona i športa uopće.

Članak 16.

Članovi Kluba ostvaruju svoja prava osobnim izjašnjavanjem na sastancima Skupštine Kluba, putem predstavnika u tijelima Kluba i Saveza.

Članak 17.

Obaveze člana su:

-svojim aktivnostima doprinositi djelatnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba iz ovog Statuta

-pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Kluba

-plaćati članarinu

Članak 18.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • istupanjen iz članstva Kluba
 • neplaćanjem članarine u utvrđenom roku
 • mjerom isključenja u stegovnom postupku
 • smrću člana Kluba

Članak 19.

Članovi Kluba ostvaruju pravo na:

 • redovito izvještavanje o programima i svim aktivnostima Kluba te sudjelovanje u njima
 • organiziranu stručnu pomoć u radu i stručne usluge iz registranih djelatnosti Kluba
 • na stručno osposobljavanje volonterskog i profesionalnog kadra u području badmintona
 • korištenje povlastica u nabavi športske opreme i odjeće, uporabi objekata ili drugih povlastica koje Klub ili Hrvatski badmintonski savez ugovori za članove tog Saveza
 • korištenjem drugih prava utvrđenim odlukama IO Kluba i Saveza

Članak 20.

Članovi Kluba koji sudjeluju u redovnim oblicima bavljenja badmintonom i rekreaciji plaćaju mjesečnu članarinu ili godišnju. Visinu članarine određuje svojom odlukom Izvršni odbor prema potrebi. Svaki član udruge upisuje se u popis članova Kluba gdje se evidentira uplata članarine.

Članovi Kluba koji ne sudjeluju u organiziranim oblicima djelatnosti udruge već kao animatori, voditelji, stručni treneri i suradnici organiziraju i provode zacrtane aktivnosti, nisu dužni plaćati članarinu već za svoj mogu primiti adekvatnu nagradu o kojoj odluku donosi Izvršni odbor.

 

IV. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 21.

Stegovni postupak i mjere zbog članskih povreda predviđene ovim Statutom provodi Izvršni odbor Kluba u prvostupanjskom tijelu, a drugostupanjsko tijelo je Skupština Kluba.

Stegovni postupak provodi se prema Stegovnom pravilniku.

Članak 22.

Članovi Kluba odgovaraju stegovno za svoje počinjene prekršaje i povrede prema Stegovnom pravilniku.

Članak 23.

Za povredu članskih dužnosti i stege mogu se izreći stegovne mjere propisane Stegovnim pravilnikom.

Članak 24.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu pokrenuti:

 • Predsjednik Kluba
 • Izvršni odbor
 • Stručni voditelji
 • Trener

V. UNUTARNJI USTROJ KLUBA

Članak 25.

Tijela Kluba su:

-Skupština

-Izvršni odbor

-Predsjednik

-Dopredsjednik

-Tajnik

SKUPŠTINA KLUBA

 

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo Kluba.

Skupština upravlja poslovima Kluba.

Skupštinu čine svi punoljetni evidentirani članovi Kluba koji imaju pravo glasa.

Članak 27.

Skupština Kluba:

 • Usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune
 • donosi i mijenja opće akte Kluba ( pravilnike i dr. )
 • bira i razrješava Izvršni odbor Kluba, Predsjednika Kluba, dopredsjednika Kluba i tajnika Kluba
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice mreže i druge oblike povezivanja Kluba
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o poslovima upravljanja športskim objektima s kojima raspolaže, te koje ima na korištenju i upravljanju
 • ustanovljuje nagrade i priznanja za postignute rezultate i postignuća u badmintonu
 • odlučuje o sistematizaciji i profesionalnom zapošljavanju potrebnih kadrova za provođenje zacrtanih planova
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Kluba, ukoliko ovim Statutom ili odlukom Skupštine nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.
 • određuje vrstu i visinu stegovnih mjera uzimajući u obzir težinu i posljedicu učinjenog prekršaja kao drugostupanjsko tijelo prema Stegovnom pravilniku.

Članak 28.

Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne i izvanredne.

Članak 29.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se svake godine, izborne se održavaju svake četiri godine, a izvaredne prema potrebi.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Kluba ( u daljnjem tekstu: predsjednik ). U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Skupštini predsjedava dopredsjednik , a ako nema i njega njenim radom rukovodi član Izvršnog odbora, kojeg imenuje Skupština.

Poziv na Skupštinu, s prijedlogom dnevnog reda i materijalom, dostavlja se ili daje na uvid članovima Kluba najmanje petnaest dana prije održavanja Skupštine. U posebnim okolnostima, predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od tri dana.

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, Skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 3 člana Kluba, koji su upisani u popis članova Udruge prije isteka mandata.

Članak 30.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba na zahtjev najmanje jedne trećine članova Kluba ili po potrebi.

Na izvanrednom zasjedanju raspravlja se samo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

Članak 31.

Skupština može pravovaljano odlučivati, ako na sjednici prisustvuje više od ½ punoljetnih članova Kluba .

Skupštinu vodi radno predsjedništvo.

Glasovanje može biti prema odluci Skupštine javno ili tajno.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

U slučaju nedostatka kvoruma čeka se 30 minuta i nakon toga, ako je nazočno najmanje jedna trećina ukupnog broja članova Skupštine, nazočni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani.

O izmjenama i dopunama Statuta Kluba te o prestanku rada Kluba , Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 32.

Izvršni odbor ima 5 članova.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština s liste kandidata koje predlaže predsjednik Kluba.

Mandat članova Izvršnog odbora je 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Izvršnog odbora biraju se iz sastava Skupštine Kluba.

Predsjednik Kluba je po funkciji predsjednik i član Izvršnog odbora.

Iz sastava Izvršnog odbora Skupština bira jednog dopredsjednika Kluba.

Članak 33.

Izvršni odbor:

 • provodi politiku razvoja badmintona koju utvrdi Skupština
 • utvrđuje prijedlog Statuta i općih akata Kluba
 • donosi pojedinačne akte Kluba
 • predlaže godišnji plan rada, financijski plan rada te završni račun
 • donosi   plan rada te financijski plan za sezone
 • izvršava financijski plan Kluba tijekom godine u skladu s raspoloživim sredstvima
 • upravlja imovinom Kluba
 • određuje osobu ili organizaciju radi obavljanja stručnih i tehničkih poslova u Klubu
 • određuje predstavnike Kluba u županijskim, gradskim i državnim organizacijama i skupovima
 • prati i koordinira rad sekcija i interesnih grupa, komisija, stručno osposobljavanje trenera, predlaže članove Kluba za dodjelu medalja, plaketa , nagrada i drugih priznanja
 • donosi odluke o načinu i visini upisnine i članarine, isplati novčanih nagrada i stipendija članovima Kluba, te plaći zaposlenih djelatnika u Klubu
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom te poslove i nadležnosti koje mu povjeri Skupština.
 • određuje vrstu i visinu stegovnih mjera uzimajući u obzir težinu i posljedice učinjenog prekršaja kao prvostupanjsko tijelo prema Stegovnom pravilniku.

Članak 34.

Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednicama prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Članak 35.

Sjednice Izvršnog odbora saziva i vodi predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i vodi dopredsjednik ili u njihovoj odsutnosti član Izvršnog odbora, kojeg ovlasti predsjednik.

Članak 36.

Izvršni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora ili cijeli Izvršni odbor, prije isteka njenog mandata, ako ne obavlja svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno, ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi i izvršenju zadataka iz programa rada Skupštine otežava rad i djelovanje Kluba, odnosno, ostvarivanje utvrđene politike u oblasti badmintona. Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opoziva se po postupku po kojem je izabran.

Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata Izvršnog odbora.

Članak 37.

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu i pomoć pojedinih pitanja iz svog djelokruga,

Izvršni odbor osniva stalne i povremene komisije, kao stručna i pomoćna tijela u svom radu. Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih tijela, Izvršni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav, trajanje mandata kao i druga pitanja značajna za njihov rad.

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 38.

Predsjednik Kluba ( u daljnem tekstu: predsjednik ) se bira iz sastava članova Skupštine, tajnim ili javnim glasovanjem na osnovi odluke Skupštine, a na temelju predložene liste kandidata.

Mandat predsjednika traje 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 39.

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Klub u okviru nadležnostiu utvrđenim ovim Statutom i drugim općim aktima
 • saziva i vodi sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
 • predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba
 • brine oko osiguravanja uvjeta za odvijanje športske aktivnosti Kluba u otvorenim i zatvorenim športskim objektima, oko priprema i upućivanja ekipa Kluba na sve vrste natjecanja u kojima Klub sudjeluje prema planu i programu
 • skrbi o nabavci badmintonske opreme i odjeće, financijskih sredstava, adekvatnom šporstkom prostoru za odvijanje djelatnosti Kluba, stručnom i kvalitetnom radu trenera i dr.
 • naredbodavac je za zaključni račun

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

Za predsjednika može biti birana osoba, koja je afirmirana i priznata kao društveno-športski djelatnik u športu.

DOPREDSJEDNIK KLUBA

Članak 40.

Klub ima jednog dopredsjednika.

Dopredsjednika bira Skupština Kluba iz sastava Izvršnog odbora na prijedlog predsjednika Kluba.

Dopredsjednik Kluba bira se na mandat od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Kluba u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik Kluba.

TAJNIK KLUBA

Članak 41.

Skupština bira tajnika Kluba iz sastava Izvršnog odbora na prijedlog predsjednika Kluba.

Tajnik Kluba bira se na mandat od 4 godine sa mogučnošću ponovnog izbora.

Članak 42.

Tajnik Kluba:

 • zastupa Klub, brine za zakonitost rada i ispunjava zakonom propisanih obaveza

Kluba

 • pomaže predsjedniku u radu te pripremi sjednica Skupštine i Izvršnog odbora
 • brine o izvršenju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora
 • naredbodavac je za financijski plan Kluba
 • računopolagatelj je završnog računa
 • potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog plana Kluba
 • surađuje s županijskim i gradskim Savezima, Hrvatskim badmintonskim savezom te tijelima i organizacijama tjelesnene kulture i športa u Republici Hrvatskoj
 • organizira i spovodi obavješćivanje javnosti o radu i rezultatima Kluba
 • brine o organizaciji natjecanja i upućivanju igrača i ekipa na natjecanja
 • brine o nabavci športske opreme, rekvizita i odjeće te stručnom radu i financijskim sredstvima
 • izvršava i druge zadatke utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora
 1. LIKVIDATOR KLUBA

 

                                                   Članak 43.

               

Likvidatora Kluba bira i razrješava Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE KLUBA

 

                                                 Članak 44.

 

Sve pokretne i nepokretne stvari pripadaju Klubu, kao i prava i obaveze koje joj pripadaju čine imovinu Kluba.

Članak 45.

Djelatnost Kluba zasniva se na planovima i programima:

Klub u tom smislu donosi:

 • godišnje planove
 • godišnje proračune

Članak 46.

Klub ostvaruje prihode:

 • iz članarine
 • iz proračuna Grada Čakovca i Međimurske županije
 • vlastitom djelatnošću i donacijama
 • dobiti od priređivanja igara na sreću sukladno Zakonu
 • iz drugih izvora sukladno Zakonu.

Članak 47.

Klub može vlastitom aktivnošću ostvariti prihode od vlastite djelatnosti, kotizacija sa turnira i prvenstva te pojedinim akcijama, sponzorstvima, reklamama, donatorstvom i sl.

Sredstva ostvarena obavljanjem djelatnosti raspoređuje se za programske zadatke Kluba i unapređenje badmintona kao športske grane.

O trošenju prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću Kluba, odluke donosi Izvršni odbor.

Članak 48.

Prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština.

U slučaju potrebe Izvršni odbor može donijeti privremeni financijski plan, najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 49.

Usvojen financijski plan može se u toku godine mijenjati. Izmjene i dopune financijskog plana obavlja Izvršni odbor, po posebnoj odluci.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik Kluba.

Članak 50.

Financijsko poslovanje može voditi stručno i profesionalno poduzeće ili pojedinac registriran za tu djelatnost, a kojeg će odrediti svojom odlukom Izvršni odbor.

Članak 51.

Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 52.

Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju pokretne i nepokretne imovine, kao i odluke o prodaji, prijenosu na druge pravne ili fizičke osobe ili davanje u zakup.

Članak 53.

Skupština završetkom godine usvaja izvješća o ostvarivanju programa i proračuna te donosi zaključni račun.

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

                                           Članak.54.

Spor ili sukob intersa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Članak.55.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Izvršni odbor.

Izvršni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Izvršnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.

Protiv odluke Izvršnog odbora može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

 

IX. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 56.

Klub može prestati s radom temeljem odluke Skupštine s ¾ glasova svih članova Skupštine ili rješenjem nadležnog tijela Uprave kod koga je registrirana.

Članak 57.

Odlukom o prestanku rada Kluba biti će određeno kome će pripasti imovina Kluba.

U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaju udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                    Članak 58.

Statut Kluba je temeljni opći akt udruge kojim su određena prava članova Kluba kao i Zakon o sportu.

Članak 59.

Skupština može svojom odlukom davati priznanja i nagrade pojedincima, tijelima i pravnim osobama za uspješno provođenje programa, ostvarivanju inovacija u području razvoja badmintona.

Skupština donosi Pravilnike o nagradama na prijedlog Izvršnog odbora.

Skupština predlaže Savezu i drugim tijelima svoje zaslužne članove za priznanja i dodjelu državnih odličja.

Članak 60.

Nacrt Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na javnu raspravu članovima. Po proteku roka za raspravu, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje konačni prijedlog Statuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini.

Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članstva Skupštine.

Članak 61.

Izmjena i dopuna Statuta obavlja se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 62.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Izvršni odbor Kluba.

Svi opći akti koje će Klub donositi, moraju biti u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine Kluba.

U Čakovcu, 29.08.2015.

M.P.                                    Predsjednik Kluba:

Danijel Zadravec

 

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
BADMINTONSKOG KLUBA MEĐIMURJE ČAKOVEC

Članak 1.
Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:
Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik, tajnik i dopredsjednik Kluba.

Članak 2.
U članak 28. Statuta dodaje se stavak koji glasi:
Sjednice Skupštine mogu se održati i na daljinu odnosno online, putem telefona, elektronske
pošte, konferencijske veze ili drugih oblika veza na daljinu.

Članak 3.
U članak 34. Statuta dodaje se stavak koji glasi:
Sjednice Izvršnog odbora mogu se održati i na daljinu odnosno online, putem telefona,
elektronske pošte, konferencijske veze ili drugih oblika veza na daljinu.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

U Čakovcu, 14.4.2021.

Predsjednik Kluba:
Danijel Zadravec